Menú Network config (Configuració de la xarxa)

Menú Network config (Configuració de la xarxa)


Utilitzeu aquest menú per definir les opcions de la configuració de xarxa.


Element de menú
Element de menú subordinat
Descripció
TCP/IP config (Configuració TCP/IP)
Automatic (Automàtic)
Manual
Seleccioneu Automatic (Automàtic) per configurar automàticament totes les opcions TCP/IP.
Seleccioneu Manual per configurar manualment l’adreça IP, la màscara de la subxarxa i la passarel·la predeterminada.
L’opció per defecte és Automatic (Automàtic).
Auto crossover (Encreuament automàtic)
On (Activat)
Off (Desactivat)
Aquest element s’utilitza quan es connecta el producte directament a un ordinador personal mitjançant un cable Ethernet. Potser haureu de seleccionar el valor On (Activat) o Off (Desactivat) en funció de l’ordinador que utilitzeu.
L’opció per defecte és On (Activat).
Network services (Serveis de xarxa)
IPv4
IPv6
DHCPv6
L’administrador de xarxa utilitza aquest element per limitar els serveis de xarxa disponibles en aquest producte.
On (Activat)
Off (Desactivat)
L’opció per defecte per a tots els elements és On (Activat).
Show IP address (Mostra l’adreça IP)
No
Yes (Sí)
No: L’adreça IP del producte no apareixerà a la pantalla del tauler de control.
Yes (Sí): L’adreça IP del producte apareixerà a la pantalla del tauler de control, alternant amb informació de consumibles i l’adreça IP del dispositiu. L’adreça IP del producte no apareixerà si hi ha una situació d’error.
L’opció per defecte és No.
Link speed (Velocitat d’enllaç)
Automatic (Automàtic) (per defecte)
10T Full (10T completa)
10T Half (10T mitja)
100TX Full (100TX completa)
100TX Half (100TX mitja)
Permet definir la velocitat d’enllaç manualment si és necessari.
Un cop definida, el producte es reinicia automàticament.
Restore defaults (Restaura els valors predeterminats)
 
Premeu OK per restaurar les opcions de la configuració de xarxa als valors per defecte.
HP Color Laserjet CP2020 Menú Network config (Configuració de la xarxa)